0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

AYDINLATMA METNİ VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Aşağıda okuyacağınız Aydınlatma Metni ve Bilgilendirilmiş Onam Formu TED Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Birimi tarafından size sağlanacak psikolojik destek hizmetinin ilkeleri ve gizliliğe yönelik bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

 

  1. TED Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Birimi (TEDUP)

TEDÜ Uygulamalı Psikoloji Birimi (TEDUP), TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından kurulmuş olan ve Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı ve Klinik Psikoloji Doktora Programı bünyesinde çalışan bir psikolojik destek birimidir. TEDUP ekibi içerisinde TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapan ruh sağlığı alanında uzman öğretim üyeleri ile klinik çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi alanında lisansüstü eğitim gören psikologlar yer almaktadır. 

      2. TEDUP’un Amacı

TEDUP’un temel amacı, psikolojik desteğe gereksinim duyan ancak sosyoekonomik koşulları nedeniyle psikoterapi maliyetini karşılayamayan  kişilere  danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunmaktadır. TEDUP aynı zamanda çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı alanında uzmanlaşma sürecinde olan klinik psikologların eğitimi için gerekli eğitim ve süpervizyon uygulamalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. 

      3. TEDUP Tarafından Sağlanacak Psikolojik Hizmetin Kapsamı ve Sınırları

TEDUP, kişilerarası ilişkiler ya da aile ilişkilerinde yaşanan zorluklar gibi sosyal sorunlar; depresyon, kaygı, öfke gibi duygusal sorunlar; kayıplar ya da travmatik yaşantılar sonrası ortaya çıkan psikolojik zorluklar ve aile yaşam döngüsü içinde ortaya çıkan krizler (ayrılık, boşanma, hastalık, göç vb.) gibi alanlarda psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti vermektedir.

TEDUP psikiyatrik tedavi ya da ilaç tedavisi sağlamamaktadır. Gerektiği durumlarda danışanlar psikiyatriste ya da psikiyatrik tedaviye yönlendirilmektedir. 

      4. TEDUP Kapsamında Yapılacak Görüşmelerin Formatı, Süresi ve Uzunluğu:  

Size sağlanacak psikoterapi hizmeti, başvuru nedeninize bağlı olarak 6-12 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Görüşmeler, çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek olup, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Çevrimiçi psikoterapi görüşmeleri TEDÜ Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Yüksek Lisans Programı ve TEDÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı öğrencisi olan psikolog ve uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu görüşmeler, TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapan ruh sağlığı alanında yetkin öğretim üyelerinin süpervizyonu altında yürütülecektir. Görüşmeleri yürüten psikologların her oturuma yönelik süpervizyon alabilmesi için, görüşmelerin görüntü veya ses kaydı alınacaktır. Kaydın alınabilmesi için sizin onayınıza gerek duyulmaktadır.

Görüşmelere zamanında gelmeniz sizden sonraki görüşmelerin aksamaması açısından önemlidir. Görüşmeye en geç 5 dakika kala zoom bağlantısı yapacağınız ortamı ve cihazınızı hazır etmiş olmanız beklenmektedir. Görüşmenize herhangi bir nedenle geç kalmanız durumunda, sizden sonraki danışanların görüşme saatlerinde bir kayma olmaması için kalan süre kadar görüşme yapılacaktır.

Görüşmeler yaklaşık 1 saat sürmektedir. Görüşmelerin sıklığı psikolog ve danışan tarafından kararlaştırılmaktadır. Aksi bir durum olmadığı durumda görüşmeler haftalık oturumlar şeklinde düzenlenmektedir. Görüşmelere düzenli devam etmeniz başvuru nedeniniz konusunda size destek olabilmemiz ve ilerleme kaydetmek açısından önem taşımaktadır. Acil bir durum olduğunda, o haftaki görüşmeye gelemeyeceğinizi “en geç 1 gün öncesinden” e-mail yoluyla haber vermeniz beklenmektedir. Önceden haber vermeden üstüste 2 görüşmeye katılmadığınızda, terapi süreci sonlandırılacak ve isminiz yeniden bekleme listesine alınacaktır.

      5. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

TEDUP tarafından sağlanacak hizmet öncesinde veya sırasında yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olacak şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında nitelendirilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örn., isim,soyisim, iletişim bilgileri vb.) doğrudan sizden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak alınabilecek ve işlenebilecektir. 

Bu süreç içinde sizinle yapılan her oturuma ait özetleyici görüşme notları, size sağlanan hizmetin niteliğini güvence altına almak ve sizinle görüşme yapan psikoloğun süpervizyon alabilmesi için, kimlik bilgileriniz saklı tutularak kaydedilecek ve görüşmeyi yapan psikolog tarafından şifreli programlar vasıtasıyla korunarak saklanacaktır. 

Bilgi güvenliliği ve gizlilik ilkesi çerçevesinde, hizmetten yararlanan kişiler görüşmelere ilişkin ses, görüntü ve/ya video kaydı almayacaklarına dair onay vermeleri koşulunda bu hizmetten yararlanabileceklerdir.

      6. Kişisel Verilerin Korunması ve Paylaşımı 

a. Gizlilik İlkesi: Psikologlar mesleki etik ilkeler gereği, hizmet verdikleri kişi ve kurumlardan aldıkları bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük çerçevesinde, sizinle yapılacak görüşmeler sırasında vereceğiniz tüm bilgiler gizlilik ilkesi gereği saklı tutulacak; bilginiz ve izniniz dışında kimseyle paylaşılmayacaktır. 

Bu hizmetler sırasında gizlilik ilkesinin geçerli olmayabileceği istisnai durumlar aşağıda belirtilmiştir:

  1. Kendinize zarar vermeye yönelik düşünce, plan ya da davranışlarınızın olması.
  2. Bir başkasına zarar vermeye ilişkin düşünce, plan ya da davranışlarınızın olması.
  3. Size zarar verebilecek ya da güvenliğinizi tehdit eden durumların olması.

Bu durumların, yasal ve mesleki sorumluluk gereği sizin yararınız gözetilerek ve sizin bilginiz dahilinde ilgili kişi ve kurumlarla (aile, sağlık birimleri, adli kurumlar vb.) paylaşılması gerekli olabilmektedir. 

b. Gizliliğin Korunması: Çevrimiçi ortamda Zoom programı üzerinden yapılacak her oturum için güvenliğin sağlanması amacıyla ayrı bir toplantı bağlantısı ve parolası oluşturulacaktır. Söz konusu bağlantı ve parola bilgisi size atanan psikolog tarafından e-posta aracılığıyla tarafınıza bildirilecektir. 

c. Bilimsel Etkinlikler Kapsamında Bilgi Kullanımı: TEDUP tarafından yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler ekipte yer alan akademisyenler ve psikologlar tarafından kurum içi (örn; süpervizyon) ve kurum dışı eğitim amaçlı ya da bilimsel etkinliklerde (örn.; bilimsel yayınlar) sizin ve aile üyelerinizin kimlik bilgileriniz gizli kalmak kaydıyla kullanılabilecektir.

d. Çevrimiçi İletişim Aracına İlişkin Olası Durumlar: Görüntülü konuşma programları aracılığıyla yapılan görüşmeler internet üzerinden yapılacağı ve veri internet üzerinden aktarılacağı için görüşme bilgilerinin dış faktörler nedeni ile (örm., internet korsanlığı, veri hırsızlığı, vs.) yüzyüze terapide olduğu gibi korunamayabileceği bilinmektedir. Öte yandan, söz konusu riskin yüksek olmadığı da unutulmamalıdır. Ayrıca bu risk Madde 5b’de belirtilen önlemler aracılığıyla en aza indirilmektedir. 

     7. Diğer Haklar

KVKK ’nun 11. maddesi uyarınca; tarafımıza başvurmak suretiyle; 

      a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

      b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

      e. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Alacağınız hizmetin herhangi bir aşamasında psikoloğunuzla görüşüp süreci sonlandırma hakkına sahipsiniz.  

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuzu yazılı olarak TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü / TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Birimi, Ziya Gökalp Caddesi NO:48 Kolej, Kızılay, Çankaya, Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir ya da klinikpsikolojibirimi@tedu.edu.tr adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.